Mario aka Pip

White dog Mario in wheelchair
White dog Mario in wheelchair

Horizontal Tabs

IS ADOPTED: